CTC10 - KỶ LUẬT KHÔNG NƯỚC MẮT

Thạc sỹ Trần Thị Ái Liên chia sẻ về nội dung của kỷ luật không nước mắt trên kênh VTC10